Media Islam Online yang menyajikan berita dunia Islam dan artikel keislaman serta dakwah.

Minggu, 07 Januari 2018

hebohkan Netizen!! Ribuan Fans Tonton Video Syahrini Sedang....

Menghebohkan!! Ribuan Fans Tonton Video Syahrini Sedang....
Kej-adian ku-rang menge-nakkan men-impa pen-yanyi sensa-sional Sya-hrini. Dia kem-bali terjat-uh lan-taran ulah-nya sen-diri.Mom-en keja-dian terse-but terek-am oleh adik-nya, Ais-yahrani. Dia kem-udian mengu-nggah vid-eo Sya-hrini jatuh ke me-dia sos-ial Inst-agram

Kejadian kurang mengenakkan meni-mpa penyanyi sensasi-onal Sya-hrini. Dia kemb-ali terjatuh lant-aran ula-nya sendiri. 

Momen kejad-ian tersebut terekam oleh adi-knya, Aisya-hrani. Dia kemu-dian mengu-nggah video Syah-rini jatuh ke med-ia sos-ial Insta-gram. 
Berikut Videonya:

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Tags :

Related : hebohkan Netizen!! Ribuan Fans Tonton Video Syahrini Sedang....

Comments
0 Comments